Blog o tematyce finansowej

Wszystko na temat finansów

Blog o tematyce finansowej - Wszystko na temat finansów

Windykacja nieruchomosci – etapy windykacji bankowej

Etapy bankowej windykacji z nieruchomości

Jeżeli chodzi o czynności związane z odzyskaniem należności przez bank składają się ono z kilku etapów. Wbrew opinii większości etap windykacji komorniczej jest ostatecznością a okres, jaki mija od czasu niespłacania przez dłużnika kredytu trwa wiele miesięcy. Zanim bank przeprowadza licytacje komorniczą upomina zwraca się wo wierzyciela wiele razy. Jeżeli ten nie jest skłonny do współpracy bank próbuje sprzedać nieruchomość w drodze rokowań bądź przetargu. Jeśli dłużnik łamie postanowienia umowy bank ma prawo podzielenia się tymi informacjami z szerszym gremium.

Bankom nie zależy na nieruchomościach ani na ich przejmowaniu. Bank zarządzając własną płynnością finansowa może sprzedawać wierzytelności przed uzyskaniem bankowego tytułu wykonawczego – z reguły dotyczy to wierzytelności niewymagalnych lub tych, które są egzekwowany z wykorzystaniem tak zwanej ”windykacji miękkiej” Po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego bank może sprzedać wierzytelność przez komornika na licytacji. Bankowi zależy na jak najszybszym pozbyciu się problemu z uwagi na przymus tworzenia rezerw w przypadku niespłacania kredytu przez dłużnika. A w przypadku zobowiązań długi czas nie regulowanych bank musi utworzyć rezerwy w wysokości zobowiązania niesolidnego klienta względem banku. Bank nie może tymi środkami obracać co powoduje zmniejszenie jego dochodowości. Bank po sprzedaży wierzytelności wpisuje sobie w koszty uzyskania przychodów. Bank nieruchomości które nie zostały sprzedane na licytacji może nabyć bank.

Na dzień dzisiejszy w Polsce odsetek kredytów hipotecznych o statusie stracony to około 1,5%, zagrożonych jest ok 3-4%. Zdaniem specjalistów odsetek ten może dojść do 10%/

Etapy procesu windykacji określa Kodeks Postepowania Cywilnego – cz. III – postepowanie egzekucyjne oraz cz. VI – egzekucja z nieruchomości

Pośrednio mają także zastosowanie: Kodeks Cywilny, Ustawa o Księgach Wieczystych, Ustawa o Komornikach Sądowych i Egzekucji, Ustawa Prawo Bankowe

Kto może być nabywcą?

 • zewnętrzną firmę windykacyjne
 • fundusze sekurtyzacyje
 • współpracującą z bankiem kancelaria prawna
 • osoby fizyczne w drodze rokowań

Wierzytelność jest prawem zbywalny i może być przedmiotem obrotu, przy czym musi posiadać status wymagalne.

Inwestowanie – co to własciwie znaczy?

Inwestowanie w nieruchomości

Inwestycja jest w istocie bieżącym wyrzeczeniem dla przyszłych korzyści. Teraźniejszość jest względnie znana, natomiast przyszłość to zawsze tajemnica. Przeto inwestycja jest wyrzeczeniem się pewnego dla niepewnej korzyści.” – Hirschleifer 1965 r.
Inwestowanie to nakład gospodarczy na zwiększenie majątku trwałego, wydatki na dobra, które mogą być użyte do produkcji innych dóbr i usług (jest to tak zwany „efekt korzyści odroczonych w czasie), wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych w przyszłości.
Aby być dobrym (w znaczeniu skutecznym i odnoszącym sukcesy) inwestorem, trzeba posiadać inteligencję emocjonalną, inteligencję finansową oraz cztery podstawowe umiejętności z zakresu: kreatywnego myślenia, negocjacji, komunikacji oraz marketingu.

Zaliczka a zadatek

Zgodnie z art. 394 k.c. – w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przy sprzedaży mieszkania

Dowiedz się jaki podatek zapłacisz w przypadku sprzedaży nieruchomości a także jak możesz go uniknąć.

Termin Kupna 01.01.2007-31.12.2008 Od 01.01.2009
Wysokość podatku dochodowego 19% dochodu* ze sprzedaży – po 5 latach brak 19% dochodu ze sprzedaży – po 5 latach brak
Termin rozliczenia z fiskusem W terminie składania zeznania podatkowego W terminie składania zeznania podatkowego
Ulgi Ulga meldunkowa Nie trzeba płacić podatku jeśli napiszemy oświadczenie do US, ze w ciągu dwóch lat przeznaczymy środki na nasze cele mieszkaniowe

Prywatna emerytura zbyteczność czy konieczność?

Z czego zrezygnujesz mając tylko ok. 50% ostatniej pensji? Jak dobrze pójdzie i system ZUS przetrwa.

Nie będziesz wyjeżdżał na wczasy? Odmówisz sobie drobnych przyjemności? Nie będziesz kupował prezentów dla wnuków? A może nie będziesz płacił niektórych rachunków…? A może warto zorganizować to zupełnie inaczej?

Budowanie kapitału na emeryturę trwa tak długo, jak nasza kariera zawodowa. Każdy rok pracy pozwala na gromadzenie wkładu, który wypełni lukę finansową pomiędzy emeryturą, a realnymi wydatkami na życie. Warto zadbać o to odpowiednio wcześniej, wówczas mniejszymi kwotami możemy zbudować duży kapitał, który pozwoli nam cieszyć się wolnym czasem na emeryturze. Każdy dzień zwlekania to utrata szansy na powiększenie Twojego kapitału.

Continue reading

Co dają nam polisy typu united link?

Spis korzyści wynikające z oszczędzania w takiej formie:

 • ograniczanie płacenia podatku od zysków kapitałowych oraz jego odroczenie
 • bezpieczeństwo inwestycji ze względu na model uśredniania ceny jednostki
 • dywesyfikacja poprzez dostęp do wielu funduszy
 • bezpłatne konwersje pomiędzy funduszami
 • DYSCYPLINA W FINANSACH OSOBISTYCH – po prostu musisz odłożyć – działa tu metoda bata
 • umożliwienie realizacji celów w przyszłości
 • pomoc doradcy inwestycyjnego poprzez dostęp do portfeli modelowych
 • brak opłat wstępnych
 • często możliwość zawieszenia wpłat
 • dostęp do prezentacji wyników przez INTERNET
 • WCZEŚNIEJSZA SPŁATA KREDYTU MIESZKANIOWEGO
 • ZABEZPIECZENIE PRZED RYZYKIEM WALUTOWYM
 • KORZYŚCI PRAWNO – PODATKOWA
 • WYŁĄCZENIE Z EGZEKUCJI sądowej i pozasądowej

Continue reading

Wartość nieruchomości

Wartość to pojęcie niejednoznaczne, rozmaicie pojmowane i definiowane przez różne dyscypliny nauki oraz dziedziny życia. W najbardziej ogólnym ujęciu wartość odzwierciedla pożądane, cenione przez zainteresowane strony transakcji cechy wycenionego obiektu. Wycena nieruchomości koncentruje się na wartości w ujęciu ekonomicznym. W zależności od podejścia przyjętego w wycenie, wartość ta może być wartością subiektywną lub wartością obiektywną. Subiektywna wartość nieruchomości to wartość określona przez uczestniczącą w transakcji kupna-sprzedaży stronę. Wartość ta opiera się na różnorodnych, indywidualnych preferencjach i zamiarach przyszłego użytkownika nieruchomości oraz indywidualnych ocenach jej bieżących cech użytkowych. Obiektywna wartość nieruchomości to wartość zweryfikowana przez rynek, poprzez jej porównanie  z uzyskiwanymi na tym rynku cenami podobnych obiektów.

Continue reading